E-dziennik
Rekrutacja
Plan lekcji
Zajęcia dodatkowe
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
18:00 - 8:45
28:55 - 9:40
39:50 - 10:35
410:45 - 11:30
511:45 - 12:30
612:40 - 13:25
713:35 - 14:20
814:30 - 15:15
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
18:00 - 8:45
28:55 - 9:40
39:50 - 10:35
410:45 - 11:30
511:45 - 12:30
612:40 - 13:25
713:35 - 14:20
814:30 - 15:15
Facebook

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PRZEWODNICZĄCA: MARTYNA KUZAK KL. VIII

ZASTĘPCA: MAGDALENA OPIELA KL. VIII

SKARBNIK; GABRIELA SZCZESIAK KL. VII


SEKCJA KULTURALNO ROZRYWKOWA

JAROSŁAW JASICA KL. VII

BARTOSZ KUZAR KL. VIII


SEKCJA PLASTYCZNO DEKORACYJNA

KATARZYNA POGWIZD KL. VIII

KAROLINA POGWIZD KL. VIII

ALICJA POSTROŻNY KL. VIII

NATALIA ARENDARCZYK KL. VIII

GABRIELA SZCZESIAK KL. VII

DOMINIKA ZOŃ KL. VII


SEKCJA EKOLOGICZNO PRZYRODNICZA

MACIEJ NIEPSUJ KL. VII

WOJCIECH LACHOR KL. VII


SEKCJA WSPÓŁPRACY Z KLASAMI MŁODSZYMI

ANNA KROCZEK KL. VII

ALEKSANDRA MAMAK KL VI


SEKCJA SPORTOWO TURYSTYCZNA

TOMASZ POGWIZD KL. VI

BŁAŻEJ KASPRZYCKI KL. VI

KACPER WYGODA KL. VI


SEKCJA PROMOCJI ZDROWIA

MICHAŁ MARMON KL. V

JAKUB OPIELA KL. V


SEKCJA DZIENNIKARSKA

MARTYNA KUZAK KL. VIII

MAGDALENA OPIELA KL. VIII

ANNA HYBEL KL. VIII


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przyszowej
na rok 2019/2020

Wrzesień

 • Przydział czynności Samorządu Uczniowskiego
 • Ustalenie planu działań na cały rok.
 • Aktualizacja gazetki Samorządu
 • Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Październik

 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej –organizacja uroczystości
 • Aktualizacja gazetki 
 • Sadzenie roślin cebulkowych w obejściu szkoły.
 • Zorganizowanie akcji „Twój szczęśliwy numerek”:
 • Światowy Dzień Uśmiechu (4.10)

Listopad

 • Pamiętamy o zmarłych
 • Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.
 • Andrzejki – organizacja dyskoteki i wróżby dla całej szkoły

Grudzień

 • Szkolne Mikołajki- pomoc w organizacji. Dzień Mikołajowej Czapki
 • Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na świąteczny wystrój klas;Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej.
 • Akcja dokarmiania ptaków (sekcja LOP)

Styczeń

 • Dzień Babci i Dziadka – gazetka.
 • Dziecko w sieci – przygotowanie gazetki profilaktycznej na temat zagrożeń na jakie narażone są dzieci w Internecie i zasad bezpiecznego korzystania z Sieci.
 • Sprawozdanie podsumowujące pracę w I półroczu.

Luty

 •  Organizacja balu karnawałowego.
 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.
 • Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji walentynek

Marzec

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet. Akcja dla dziewczyn (spódnica lub sukienka uchroni cię przed pytaniem)
 • Dzień Mężczyzn- życzenia dla mężczyzn. Akcja Dla chłopców (muszka lub krawat uchroni cię przed pytaniem)
 • Ogłoszenie konkursu na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Poczta dla nauczycieli emerytów.

Kwiecień

 • Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
 • Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.

Maj

 • Święta majowe –współudział w apelu.
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.
 • Obchody Patrona Szkoły
 • Pomoc w organizacji szkolnej Majówki

Czerwiec

 • 1 czerwca – Dzień Dziecka.
 • Aktywny udział w organizacji Misyjnego Rajdu
 • 23 czerwca – Dzień Ojca.
 • Pożegnanie klasy VIII.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020
 • Kampania wyborcza
 • Przeprowadzenie wyborów do SU
 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

 
Cały rok:

 •  Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Akcja nakrętki, baterie
 • Aktualizacja Gazetki Szkolnej.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Praca na rzecz szkoły
 • Współpraca ze Szkolnym Kołem Caritas
 • Działania wynikające z aktualnej sytuacji.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

OPIEKUNOWIE: Barbara Olszka, Iwona Biernat

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przyszowej

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§ 2
Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich:
prawo do zapoznania się z programem nauczania i programem wychowawczym, z ich treścią, celem i stawianymi wymogami,
prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
prawo do rozwijania własnych zainteresowań,
prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU
§ 3
Do głównych celów działalności SU należą:
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.
 
Rozdział III: OPIEKUN SU
§ 4
Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.
§ 5
Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
§ 6
Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
a. wsparcie SU, czuwanie nad całokształtem prac Samorządu
b. inspirowanie uczniów do działania, doradzanie
c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

§ 7
Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna. 
Rozdział IV: ORGANY SU - ZADANIA.
§ 8
Władzami samorządu uczniowskiego są:
na szczeblu klas - samorządy klasowe,
na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego.

§ 9
Prezydium składa się z następujących funkcji:
przewodniczący samorządu,
zastępca przewodniczącego,
skarbnik,

§ 10
Zadania SU 
przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską (stroiki świąteczne, akcje charytatywne, zbiórka surowców wtórnych i baterii).

Rozdział V: WYBORY
§ 11
Członkowie prezydium wybierani są przez ogół uczniów poprzez wyłanianie przedstawicieli klas na zebraniach klasowych.
Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów.

§ 12
Wybory odbywają się w pierwszy poniedziałek czerwca roku poprzedzającego działalność prezydium.
Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.
Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów.

§ 13
Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
Kadencja prezydium trwa rok.

§ 14
Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.

§ 15
Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.
Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16
1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.