E-dziennik
Rekrutacja
Plan lekcji
Zajęcia dodatkowe
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
18:00 - 8:45
28:55 - 9:40
39:50 - 10:35
410:45 - 11:30
511:45 - 12:30
612:40 - 13:25
713:35 - 14:20
814:30 - 15:15
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
18:00 - 8:45
28:55 - 9:40
39:50 - 10:35
410:45 - 11:30
511:45 - 12:30
612:40 - 13:25
713:35 - 14:20
814:30 - 15:15
Facebook

Klauzula informacyjna polityki ochrony danych osobowych

1.Drogi Rodzicu, Administratorem Twoich danych osobowych i Twojego dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Przyszowej , zwany dalej: „Administratorem”.

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: .sp.przyszowa2@wp.pl lub telefonując pod numer: 183336016.

Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Katarzyna Biernat, pisząc na adres: kasiabbiernat @ interia.pl lub telefonując pod numer: 183336016.

2.Twoje dane zebrane podczas rekrutacji i edukacji przetwarzane będą w celach dydaktycznych wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych .

Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i c) i art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2017r (RODO) w związku z art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

3.Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające nazlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych ze Szkołą Podstawową nr 2 w Przyszowej przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor SzkołyPodstawowej nr 2 w Przyszowej.

5.Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6.Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

7.Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8.W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego ucznia i rodzica , wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

10.W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, wszczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacjiekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z monitoringu

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

 1. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Przyszowej funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, który obejmuje swym zasięgiem wejścia do budynku szkolnego, teren wokół budynku, boisko szkolne, parking szkolny, otwartą strefę aktywności.

 2. System monitoringu rejestruje dane osobowe w postaci wizerunków osób znajdujących się w obszarze objętym zasięgiem monitoringu.

 3. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych gromadzonych przy użyciu systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Przyszowej.

 4. Do pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowania ich przestrzegania Dyrektor szkoły wyznaczył inspektora ochrony danych.

 5. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się:

 6. bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych, poprzez pocztę elektroniczną.

 7. Szkoła przetwarza dane osobowe gromadzone przy użyciu systemu monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia placówki, zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 8. Przetwarzanie danych osobowych z systemu monitoringu jest niezbędne do utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole, a więc do wykonania zadania Szkoły realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

 9. Dostęp do danych osobowych gromadzonych przy użyciu systemu monitoringu będzie miał jedynie ograniczony krąg naszych pracowników. W szczególnych sytuacjach dane z systemu monitoringu mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskiwania takich danych na podstawie odrębnych przepisów prawa, np. organom władzy publicznej.

 10. Szkoła nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych do jakiegokolwiek państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

 11. Nagrania obrazu z systemu monitoringu Szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania. Po tym czasie nagrania te są automatycznie kasowane.

 12. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 13. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;

 14. prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne, na podstawie art. 16 RODO;

 15. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych art. 18 ust 1 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 16. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, na podstawie art. 21 RODO;

 17. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych realizowane przez Zespół Szkół narusza przepisy RODO.

 18. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

 19. prawo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z treścią art. 17 ust. 3 lit. b) RODO;

 20. prawo do przenoszenia danych osobowych, w związku z treścią art. 20 ust. 3 RODO.

 21. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku następuje w sposób automatyczny wraz z wejściem w obszar monitorowany. Decydując się na wejście w obszar monitorowany koniecznym jest więc podanie swoich danych osobowych.

 22. Dane osobowe gromadzone przy użyciu systemu monitoringu nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat konkretnych osób, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na te osoby wpływać